Paragraaf

Lokale heffingen

De totale baten van de gemeente Apeldoorn bedragen voor 2023 € 636 miljoen exclusief verrekening met reserves. Het grootste deel hiervan wordt ontvangen van het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen (bijv. sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening). Bij de overige baten moet u denken aan bouwgrondexploitatie, interne verrekeningen en eigen belastingen (heffingen, rechten en leges). Bij de heffingen is de onroerende- zaakbelasting de belangrijkste component.
In deze paragraaf is conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per gebonden heffing een overzicht opgenomen van de kostendekkendheid. Ook worden de gehanteerde beleidsuitgangspunten en eventuele kruissubsidiëring toegelicht.

Notitie Commissie BBV
De commissie BBV heeft een notitie geschreven waarin een overzicht wordt gegeven van alle relevante aspecten van lokale heffingen en bijbehorende voorzieningen en reserves met betrekking tot  vraagstukken van begroting en verantwoording. Het doel van de notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen en met name de tariefstelling. De stellige uitspraken en aanbevelingen uit deze notitie zijn verwerkt in de paragraaf lokale heffingen.

Huidige stand van zaken bouwstenen nieuw belastingstelsel
Momenteel wordt tussen rijk en gemeenten gesproken over een nieuwe of aangepaste financieringssystematiek. De wens is om per 2026 tot een nieuwe wijze van bekostigen te komen, waarbij verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. Wij hopen hierover op korte termijn meer duidelijkheid over te verkrijgen.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19