Paragraaf

Bedrijfsvoering

Goede dienstverlening start bij een gezonde bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in de  publieksdienstverlening, bij haar toezichthoudende en handhavende taken, in de realisatie van beleidsdoelen in het maatschappelijk en ruimtelijk domein.

Communicatie, ICT/informatietechnologie, kwaliteitszorg in processen, HRM-beleid, facilitaire ondersteuning en financiële en juridische advisering – ze zijn onmisbaar voor beleidsvorming en -uitvoering.
In het coalitieakkoord ‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’ is dienstverlening als één van de speerpunten benoemd. Onze dienstverlening wordt meer inwonergericht. We gaan uit van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.
Dat kan niet zonder een goede informatievoorziening. De hogere eisen die daaraan gesteld worden, zoals
informatiebeveiliging, vragen om investeringen. De verwachting is dat gemeenten de komende periode te maken blijven houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat stelt ons voor de uitdaging om onze dienstverlening door te ontwikkelen, onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten en te investeren in onze medewerkers.  Als we daar niet in slagen, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening.
De sterk gestegen behoefte aan thuiswerken stelt ons voor uitdagingen: de combinatie met werken vanuit huis faciliteren, de werkomgeving inrichten op hybride werkvormen en werkprocessen herinrichten. We hebben daarbij zeker ook oog voor de werkdruk van onze medewerkers.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19