Bijlage

Meerjaren balans

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2022

vermeerdering

vermindering

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

476.582

491.676

49.738

25.601

515.813

541.834

565.775

606.070

- economisch nut, met heffingsgrondslag

47.911

47.911

47.911

47.911

47.911

47.911

- Maatschappelijk nut

64.130

64.130

64.130

64.130

64.130

64.130

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.664

1.664

1.664

1.664

1.664

1.664

- Leningen aan woningbouwcorporaties

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

- Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

- Overige langlopende leningen

28.693

27.739

1.544

26.195

17.742

17.327

16.972

- Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

628.850

642.990

49.738

27.145

665.583

683.151

706.677

746.617

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

- Overige grond en hulpstoffen

243

243

243

243

243

243

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

6.098

6.763

14.338

14.338

6.763

6.763

6.763

6.763

- Vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

43.884

43.884

43.884

43.884

43.884

43.884

- Overige vorderingen

18.979

18.979

18.979

18.979

18.979

18.979

- Rekening courant

211

211

211

211

211

211

05

Liquide middelen

- Kas

7.155

7.155

5.000

2.155

2.155

2.155

2.155

- Banken

0

0

0

0

0

0

06

Overlopende activa

30.050

30.050

30.050

30.050

30.050

30.050

Totaal vlottende activa

106.620

107.285

14.338

19.338

102.285

102.285

102.285

102.285

Totaal Activa

735.470

750.275

64.076

46.483

767.868

785.436

808.962

848.902

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

104.365

173.167

1.448

42.650

131.965

133.334

146.073

144.218

- Bestemmingsreserves

64.380

50.162

31.799

18.733

63.228

67.506

65.027

60.921

- Rekeningresultaat

39.099

0

0

0

0

0

Totaal reserves

207.844

223.329

33.247

61.383

195.193

200.840

211.100

205.139

08

Voorzieningen

17.826

17.876

24.212

23.378

18.710

19.419

19.889

21.007

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

405.328

374.665

40.000

40.666

373.999

388.968

413.935

428.901

Totaal vaste passiva

630.998

615.870

97.459

125.427

587.902

609.227

644.924

655.047

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

- Overige schulden

7.810

7.810

7.810

7.810

7.810

7.810

11

Overlopende passiva

96.662

126.595

4.440

122.155

118.399

106.228

136.045

Totaal vlottende passiva

104.472

134.405

50.000

4.440

179.965

176.209

164.038

193.855

Totaal Passiva

735.470

750.275

147.459

129.867

767.867

785.436

808.962

848.902

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19