Bijlage

Overzicht reserves en voorzieningen (meerjarendoorrekening)

Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

104.364.580

173.167.365

1.448.000

42.650.215

131.965.150

133.333.935

146.072.720

144.217.505

n.v.t.

n.t.v.

De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven.

Totaal Algemene Reserve

104.364.580

173.167.365

1.448.000

42.650.215

131.965.150

133.333.935

146.072.720

144.217.505

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Vernieuwen bomenbestand

901.117

914.672

13.555

928.227

941.782

955.337

968.892

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve Onderwijshuisvesting

5.858.267

6.621.617

972.978

5.648.639

6.243.338

5.892.978

6.348.713

2.500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

67.969

74.036

6.067

80.103

86.170

92.237

98.304

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

319.955

139.955

139.955

139.955

139.955

139.955

Overlopende projecten

11.526.614

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve frictiekosten

1.650.295

1.650.295

1.650.295

1.650.295

1.650.295

1.650.295

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.576.636

1.576.636

50.000

50.000

1.576.636

1.286.636

1.286.636

1.286.636

Reserve bommenregeling

737.880

737.880

737.880

737.880

737.880

737.880

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

9.445.463

17.095.799

24.000.000

15.523.000

25.572.799

18.603.799

11.738.799

5.615.799

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve MO/BW

5.700.000

5.700.000

10.700.000

15.700.000

17.600.000

Reserve kunstgrasvelden

1.150.000

1.150.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

Reserve ondergronds brengen hoogspanningskabels

4.000.000

4.000.000

4.000.000

7.300.000

7.300.000

7.300.000

Reserve Corona

7.623.875

7.552.875

331.000

7.221.875

7.221.875

7.221.875

7.221.875

Concern reserve bedrijfsvoering

2.000.000

440.000

500.000

600.000

340.000

340.000

340.000

340.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Archeologisch noodfonds

11.215

11.215

22.430

33.645

44.860

56.075

Reserve Hoger onderwijs

4.694.956

3.822.956

352.500

3.470.456

5.257.956

5.085.456

4.837.956

Reserve Zwitsal Park

4.300.497

3.847.629

368.000

903.395

3.312.234

2.985.356

2.862.790

2.740.143

Algemene reserve Grondbedrijf

17.459.315

9.459.315

9.459.315

9.459.315

9.459.315

9.459.315

10.000.000

12.500.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

72.212.839

57.994.880

31.798.837

18.732.873

71.060.844

75.338.002

72.858.413

68.751.838

Totaal reserves

176.577.419

231.162.245

33.246.837

61.383.088

203.025.994

208.671.937

218.931.133

212.969.343

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

100.222

80.222

20.000

60.222

60.222

60.222

60.222

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening riolen grootonderhoud

479.314

179.314

230.000

230.000

179.314

179.314

179.314

179.314

ter dekking grootonderhoud riolering

Voorziening riolen vervanging

128.635

128.635

953.377

741.000

341.012

342.012

342.012

342.012

ter dekking vervanging riolering

Voorziening riolen egalisatie/ sparen

1.293.718

1.277.296

13.102.961

13.354.679

1.025.578

1.008.578

991.303

973.683

egalisatie tarief rioolheffing

Voorz. vervanging pompen en gemalen

139.804

139.804

150.000

150.000

139.804

139.804

139.804

139.804

ter dekking vervanging pompen en gemalen

Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen

147.330

147.330

225.000

225.000

147.330

147.330

147.330

147.330

Voorziening riolen klimaatadaptatie

877.308

877.308

1.225.000

1.225.000

877.308

877.308

877.308

877.308

ter dekking investeringen klimaatadaptatie

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Bovenwijks

2.481.973

2.481.973

2.481.973

2.481.973

2.481.973

2.481.973

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening huisvuilrechten

4.594.564

4.594.564

98.277

4.692.841

4.791.892

4.893.222

4.996.882

Ter dekking van kosten huisvuiltaken

Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen

2.245.115

2.245.115

4.833.987

4.833.987

2.245.115

2.245.115

2.245.115

2.245.115

Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges)

Voorziening exploitatie begraafplaatsen

627.773

581.431

1.802.487

1.859.150

524.768

487.306

473.719

482.363

ter dekking beheer begraafplaatsen

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

158.599

158.599

158.599

158.599

158.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

111.213

123.963

12.750

136.713

149.463

162.213

174.963

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorziening SPUK

Voorziening groot onderhoud Stadhuis org

852.910

1.071.556

229.578

1.301.134

1.535.992

1.776.251

2.022.036

Voorziening onderhoud Post Zuid

180.625

264.957

88.549

353.506

444.091

536.760

631.560

Voorziening onderhoud Post Noord

19.008

44.433

26.696

71.129

98.440

126.379

154.961

Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf

3.340.766

3.432.815

1.233.147

739.282

3.926.680

4.224.268

4.250.447

4.891.598

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Totaal

17.825.981

17.876.419

24.211.809

23.378.098

18.710.130

19.418.811

19.889.075

21.006.827

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19