Home

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten verwerkt. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht nieuwe ontwikkelingen 2023-2026

Samenvattend overzicht MPB 2023-2026

Brede welvaart index

Exploitatie uitgaven

Investeringen

Actiepunten coalitieakkoord

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

1.

Bestuur, inwoners en geld

1

Versterking formatie public affairs/lobby met 1 fte

IA

-140

-140

-140

-140

IA 13

2

Uitbreiding college naar 7 wethouders

BB

-860

-860

-860

-860

3

Accountantscontrole

BB

-100

-100

-100

-100

4

Impuls gebiedsgericht werken

SW

-500

-pm

-pm

-pm

SW 42

5

Inwonerparticipatie

SW

-420

-420

-420

-420

6

Versterking Regio Stedendriehoek/Cleantech

BB

-159

AdS 9

7

Eenmalige belastingkorting 2023

BB

-6.156

Bijdrage algemene reserve

BB

6.156

8

Verhogen budget fractie assistentie

BB

-52

-52

-52

-52

9

Aanschaf laptops raadsleden en fractievertegenwoordigers (2022)

BB

-30

-30

-30

-30

-100

10

Effect boventrendmatige prijsstijgingen

GL/BB

-10.000

-8.100

-7.100

-6.100

GL25

2.

Openbare veiligheid

11

Actieplan ondermijning

GL

-675

-675

-675

-675

GL30

12

Jaarwisseling nieuwe stijl

GL

-270

-270

-270

-270

13

Apeldoorn versterken als stad van veiligheid

GL

-250

-pm

-pm

-pm

GL32

14

Structureel opnemen strategisch adviseur veiligheid

GL

-140

-140

-140

GL30, GL32

15

Aanpak mensenhandel

GL

-60

-60

-60

-60

GL38

16

Programmamanager integrale veiligheid

GL

-133

-133

-133

-66

GL31, 32

17

Versterking thema veiligheid

GL

-243

-243

-243

-243

GL30

18

Kwaliteit kernregistraties

GL

-422

-422

-172

-172

3.

Openbare ruimte

19

Parkeren Apeldoorn West

GL

-600

20

Spelen en bewegen in de openbare ruimte

SW

-120

-131

-154

-198

-200

-400

-800

-200

SW8

21

Investeren in stedelijke mobiliteit

GL

-435

-385

-335

-335

-2.100

-10.100

-13.100

-6.100

GL44, GL46, GL47, GL49, GL51, GL52, GL56

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

22

Verminderen ziekten en plagen

GL

-500

GL4

23

Index exploitatie beheer en onderhoud openbare ruimte

GL

-500

-500

-500

-500

GL10

24

Beheer en onderhoud openbare ruimte

GL

-3.000

-4.000

-5.000

GL5, GL10

25

Klimaatstrategie biodiversiteit en groen-water

GL

-4.350

-4.350

-4.350

GL2, GL4, GL8

-pm

-pm

-pm

25

Ontsluitingsweg de Wellen (Zuidbroek)

GL

-875

-875

GL57

26

Versnellen vergroening schoolpleinen

SW

-25

-51

-76

-350

-350

-350

-350

SW32

4.

Milieu

27

Programma Energie- warmtetransitie

GL

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

GL58

- bijdrage Rijk

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

28

Energietransitie

GL

GL10, GL58 t/m GL69, GL72

a. Afdekken onrendabele top Kerschoten

-pm

b. Energiebesparende maatregelen huishoudens

-3.000

c. Subsidie voor energiecoöperaties en buurtinitiatief bij verduurzaming

-250

-250

-250

-250

Bijdrage Algemene Reserve

3.250

250

250

250

5.

Jeugd en onderwijs

29

Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs

SW

-800

-800

-pm

-pm

- bijdrage Rijk/Provincie

50

50

- Bijdrage Algemene Reserve

SW

750

750

- pm

-pm

SW3, SW5, SW9, SW10

30

Verbeteren binnenklimaat gymzalen en schoolgebouwen

IA

-pm

-pm

IA 8

6.

Apeldoorn activeert

31

Armoede aanvalsplan

SW

-3.850

-3.500

-pm

-pm

Bijdrage Algemene Reserve

3.850

3.500

32

Vroegsignalering

SW

0

-354

-354

-354

GL38

33

Schuldhulpverlening aan ondernemers

SW

-120

-120

-120

-120

7.

Maatschappelijke ondersteuning

34

Actieplan welzijn

SW

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

GL33

- bijdrage Algemene Reserve

1.000

1.000

1.000

1.000

35

Preventieaanpak zorg

SW

-500

-500

-500

-500

- bijdrage algemene reserve

500

500

500

500

36

Aanpak wonen en zorg

SW

-205

-205

-205

-205

GL14 t/m GL16, GL19, GL20, GL22

- bijdrage algemene reserve

205

205

205

205

37

Versterken mantel- en respijtzorg

SW

-300

-300

-300

-300

SW17

38

Sociale kaart

SW

-110

-60

-60

-60

SW4, SW6,

39

Verbeteren toegankelijkheid

SW

-225

-225

-pm

-pm

40

Inclusie/ cultuursensitief werken c.a.

SW

-127

-127

-127

-127

SW19, SW20, SW40

41

Doorbraakmethode

SW

-100

-100

-100

-100

SW6, SW13, SW15

42

Omnizorg

SW

- tijdelijke huisvesting

-1.200

- vervroegd afschrijven bestaande krediet installaties

-1.038

-pm

-pm

-pm

8.

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

43

Instellen reserve t.b.v. minder milieubelastende sportvelden

SW

-1.150

-1.150

SW33

Bijdrage Algemene Reserve

1.150

1.150

44

Evenementen topsport en cultuur

SW

-750

-820

-820

-820

SW25 t/m SW28, SW33, IA26

45

Joods vastgoed

BB

-290

-pm

-pm

-pm

-pm

46

Urban sports culture empowerment

SW

-40

9.

Buitenstad

47

Implementatie Omgevingswet en wet kwaliteitsborging

GL

- extra kosten

-841

-481

-465

-pm

- bijdrage Rijk

841

481

465

pm

48

Actieprogramma Veluwe

SW/GL

GL1, GL3, GL6, SW42 t/m SW44, AdS9

- uitvoeringskosten

-1.733

-1.470

-1.348

-1.226

-1.200

- bijdrage Rijk/Provincie

-pm

-pm

-pm

-pm

- bijdrage Algemene Reserve

1.733

1.433

1.311

1.189

49

Stikstof

GL

-371

-371

-253

-253

GL3, GL4

- aanvullende investeringen stikstofstrategie

-pm

-pm

-pm

-pm

50

Relatiemanager agrarische sector

SW

-91

-91

-91

-91

GL1, GL3, SW43, SW44

51

SROI expertisecentrum

IA

-80

IA5, AdS6

52

Bedrijventerreinen BROA

IA

IA16, IA18, GL60

Storting in BROA

-19.000

Bijdrage vanuit Algemene Reserve

19.000

Raming uitgaven via BROA

(-17.000)

(-2.000)

53

Investeringen Stadmaken op de Veluwe

GL

SW26, GL14 t/m GL16, GL22 t/m GL24,

- netto investering

-2.800

-9.730

-34.650

-55.090

- kapitaallasten

54

Storting in de BROA t.b.v. programmabureau en IPOR

GL

AdS1, AdS2

- IPOR bijdrage via BROA

(-2.500)

- storting in de BROA

-5.000

- bijdrage vanuit Algemene Reserve

5.000

55

Strategisch relatiemanagement economie-ondernemende stad

IA

-162

-162

-162

IA1 t/m IA3, IA12, IA17, IA21, IA28

56

Veldhuisontwikkeling/Campus Apeldoorn

IA

-2.000

IA9, IA10

57

NewTechPark

IA

-250

-250

-250

-250

IA10

58

Verkabeling hoogspanning Woudhuis-Osseveld (storting in reserve)

GL

-3.300

GL18

-pm

59

VNOG-PTH kamerverhuur

GL

-245

-245

-159

-159

Bedrijfsvoering

60

Robuuste en wendbare organisatie

BB

-2.715

-2.715

-2.715

-2.715

SW4, SW13, SW14, SW18, SW22, SW28, SW39. IA4, IA5, IA7, IA11, IA18. GL20, GL22, GL29, GL37, GL42, GL43. AdS2, AdS4, AdS5, AdS6

61

I-visie 2.0

BB

-619

-819

-1.286

-1.286

-pm

-pm

-pm

-pm

AdS5

62

Maatschappelijk verantwoord inkopen

BB

-pm

-pm

-pm

AdS6

63

Aanpassing overheadtoeslag van € 20.000 naar € 15.000

BB

310

260

277

275

Overig

64

Raming 25% onderbesteding nieuwe formatie

1.243

65

Stelpost kapitaallasten

-600

-1400

Totaal

-23.587

-24.522

-18.592

-18.396

-7.525

-28.805

-57.250

-71.190

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19