Bijlage

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

1. Inleiding

In deze BROA doorrekening is een aanvullende storting opgenomen vanuit de algemene reserve van € 14 mln voor de projecten Bedrijventerreinen (€ 19 miljoen) en niet te verhalen kosten (IPOR) conform besluitvorming MPB 2023-2026. De uitgaven hiervan zijn opgenomen in de jaren 2023 t/m 2027.

In deze BROA-bijlage worden deze projecten nader toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2023-2026 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2021 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2022-2025).

Per project is nagegaan

  • wat er moet gebeuren met in 2021 niet bestede budgetten;
  • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging of versnelling in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2021 in de financiële doorrekening verwerkt.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. De BROA laat in het laatste jaar een voordelig saldo zien van € 428.000.

4. Toelichting BROA-projecten 2022 en latere jaren

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar (2022) zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een aparte toelichting opgenomen.
Ook de lopende en de nieuwe BROA projecten worden, zoals boven vermeld, hier nader toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Reserve per 1-1

9.446

17.096

25.573

18.604

11.739

5.616

2.206

803

428

Algemene voeding

1)

Onttrekking Algemene Reserve 2022

10.000

2) Toevoeging vanuit Algemene Reserve voor bedrijventerreinen

Toevoeging vanuit Algemene Reserve voor bedrijventerreinen

19.000

3)

Toevoeging vanuit Algemene Reserve voor IPOR

5.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

10.000

24.000

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2: Ambities 2040

-2.015

-19.335

-2.465

-2.465

-5.220

-2.500

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-429

-450

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-235

-330

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-200

-102

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-478

-1.240

-2.173

-1.750

-1.631

0

0

0

0

Programma 16: Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-3.357

-21.457

-4.638

-4.215

-6.851

-2.500

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2022

-2.350

-504

-504

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2023

-15.020

-3.219

-3.219

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2024

-3.247

-696

-696

2025

-2.951

-632

-632

2026

-4.796

-1.028

-1.028

2027

-1.750

-375

-375

2028

0

0

0

2029

0

0

2030

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

17.096

25.573

18.604

11.739

5.616

2.206

803

428

428

Uitgaven na 2029

0

Eindsaldo

428

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Overzicht BROA-projecten

(bedragen x € 1.000)

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Afdeling

progr./

t/m

taakveld

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 1: Groene Mal

3.19

Natuurinclusieve landbouw

Ruimte

prog. 3/

-23

- bijdragen derden

Omg.beleid

5.7

23

Totaal projecten programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2: Ambities 2040

2.1

Ambities Apeldoorn 2040/gebalanceerde

Concern

prog. 9/

groei en niet te verhalen kosten (IPOR)

PROJ

8.1

Programmabureau Stadmaken op de Veluwe

-2.015

-1.815

-1.815

-1.815

-235

IPOR

-520

-650

-650

-485

Aanvulling IPOR gelden vanuit MPB 2023-2026

-2.500

-2.500

2.2

Bedrijventerreinen

-17.000

-2.000

Totaal projecten programma 2

-2.015

-19.335

-2.465

-2.465

-5.220

-2.500

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone

Concern

prog. 9/

- Aanleg kade Pilot Zuid/tekorten GB

PROJ

3.2

-379

-450

- Programma-management (AD)

PROJ

prog. 9/

-50

3.2

Totaal projecten programma 8

-429

-450

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

Concern

prog. 9/

-235

-330

('t Podium/openbare ruimte)

PROJ

8.1

Totaal projecten programma 9

-235

-330

0

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

Ruimte

prog. 3/

-200

-102

Omg.beleid

2.1

Totaal projecten programma 14

-200

-102

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

Concern

Prog. 4/

- geraamde uitgaven

PROJ

7.4

- te ontvangen Europese subsidie

56

27.3

Cityloops

Concern

Progr 4/

-100

-50

-413

- bijdrage derden

PROJ

7.4

235

-85

27.4

Sha repair

Concern

Progr 4/

-46

- bijdragen derden

PROJ

7.4

40

27.5

Smartwaste

Concern

Progr 4/

-22

- bijdragen derden

PROJ

7.4

30

27.6

CCC hub

Concern

Progr 4/

-4

- bijdragen derden

PROJ

7.4

18

27.8

Warmtenet Kerschoten

Concern

Progr 4/

- geraamde uitgaven

PROJ

7.4

-300

-1.500

-1.750

-1.750

-1.631

- bijdragen derden

27.9

Intensivering toezicht energiemaatregelen

Progr 4/

- geraamde uitgaven

7.4

113

123

123

- bijdrage vanuit exploitatiebudget

-215

- bijdrage provincie Gelderland

-48

-48

-48

Totaal projecten programma 15

-478

-1.240

-2.173

-1.750

-1.631

0

0

0

0

TOTAAL

-3.357

-21.457

-4.638

-4.215

-6.851

-2.500

0

0

0

Toelichting projecten BROA

1. In 2023 lopende BROA projecten

Programma 2: Ambities Apeldoorn 2040

BROA 2.1  Programma Stadmaken op de Veluwe
In 2022 is het programmabureau voor Stadmaken op de Veluwe gegroeid naar een volledig bezet programmabureau. Om het programma Stadmaken op de Veluwe, naast de reguliere taken, uit te voeren hebben wij ingeschat dat er een programmabureau voor de duur van 6 jaar nodig is. De bezetting en kosten van het programmabureau worden gedekt uit de BROA.

IPOR gelden
We gaan veel nieuwe projecten opstarten voor de opgave 2040. De ervaring leert dat we niet alle I-fasekosten kunnen verhalen. In 2022 verwachten we nog geen gebruik te gaan maken van deze middelen. In 2023 gaan we een deel inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Zuidrand.

BROA 2.2  Bedrijventerreinen
Zie hiervoor ook de toelichting op programma 9. De bedragen in de BROA zijn voor de volgende projecten bestemd:
Ecofactorij 2
Wanneer we in 2023 een grondexploitatie openen verwachten we een negatieve grondexploitatie van € 17 mln., dit is inclusief de ontsluiting (de ondertunneling van het spoor). De regelgeving schrijft voor dat we dit verlies gelijk nemen of in een voorziening reserveren.
Ecofactorij 3
•              Voorbereidingsbudget: € 0,4 miljoen  (zit in IPOR, BROA)
•              Planontwikkeling en diverse onderzoeken: € 2,0 miljoen  (extra reservering)

Programma 8: Kanaalzone

BROA 14.1 Kanaalzone
MPB programma 9/taakveld 3.2

In De Schatkamer van Zuid werken de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties Ons Huis en de Woonmensen samen aan de ontwikkeling van de Schatkamer. De eerste twee ontwikkelfases zijn afgerond. Wat nog resteert is fase drie: de aanpak van het Dorpdeel, tussen de Aalscholverweg en Lepelaarweg, en fase 4 De Koldewijnlocatie
Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de resterende twee fases. Waaronder het verkennen van de hindercirkels uit Kayersmolen-Noord en het uitgeven van verschillende kavels in 2022. Verder wordt er in de gewijzigde planopzet nu rekening gehouden met de realisatie van 13 extra sociale huurwoningen op de Koldewijnlocatie
Op korte termijn gaan vier kavels aan de Lepelaarweg in de verkoop. Het is de bedoeling dat hier twee tweekappers worden gerealiseerd die qua bouwmassa aansluiten op de directe omgeving. De 17 kavels in de Dorpdeel zullen volgens planning in 2023 worden verkocht.

Programma 9: Complete wijken

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
MPB programma 9/taakveld 8.1

In 2021 is het uitwerkingsplan vastgesteld. Een bewoner heeft beroep ingesteld en een voorlopige voorziening aangevraagd. Zowel de voorlopige voorziening als het beroep zijn ongegrond verklaard. Hierdoor heeft de uitvoering enige vertraging opgelopen. De uitvoering van het project kan nu verder ter hand genomen worden. Het terrein is bouwrijp gemaakt en er is gestart met de bouw van twee appartementencomplexen. Aansluitend zullen de grondgebonden woningen gerealiseerd worden.
Na de bouw van de woningen kan de openbare ruimte definitief worden ingericht. Na de oplevering kan in 2023 het project worden afgerond.

Programma 14 : Verkeer

25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld
MPB programma 3/taakveld 2.1
Na een paar jaar voorbereiding is in 2022 gestart met de uitvoering van het werk Tunnel Laan van Osseveld. De verwachte opleveratum is 31 maart 2023. In 2022 en 2023 zal de rest van het budget worden besteed aan omgevingsmanagement.  

Programma 15 : Milieu

BROA 27.3  Cityloops
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Na de coronajaren kunnen we vanaf 2022 we intensiever aan de slag met de demo's/pilots. Er staan volop sessies gepland met experts en delen we onze kennis en ervaringen over de circulaire economie. We denken heel goed en scherp te hebben welke voor- en nadelen er kleven aan het opzetten van een circulair proces. De demo's worden aangevuld met businesscasebeschrijvingen, zodat we straks een volwaardige onderbouwing kunnen gaan leveren aan circulaire businesscases. Budgettair maken we een inhaalslag, zodat we weer redelijk op koers zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een budgetverschuiving gaat plaats vinden, waardoor de gemeente Apeldoorn minder subsidie gaat ontvangen (mede vanwege beperking in capaciteit)

BROA 27.8  Warmtenet Kerschoten
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Dit project betreft het ontwikkelen van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas in Kerschoten-west.
De subsidie voor Warmtenet Kerschoten loopt door tot en met 2029. De meeste uitgaven zullen voornamelijk over enkele jaren worden gedaan.

BROA 27.9  Intensivering toezicht energiemaatregelen
MPB programma 4/ taakveld 7.4
Dit project betreft energie besparende voorzieningen en maatregelen die door bedrijven dienen te worden uitgevoerd aan de “gebouwde schil van bedrijfspanden”(muren, dak en glas), verlichting en specifiek bij bepaalde branches behorende maatregelen zoals het gebruik van perslucht, koeling etc. De geraamde uitgaven worden gedekt uit een subsidie van de provincie Gelderland en het bij de jaarrekening 2021 hiervoor gereserveerde overlopende budget.

2. In 2022 af te ronden BROA projecten

Programma 1: Groene Mal

BROA 3.19 Natuurinclusieve landbouw
MPB programma 3/taakveld 5.7

De Cleantech gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Lochem faciliteren pachters van agrarische gemeentelijke gronden en geïnteresseerde boeren uit de regio om meer kennis van en inzicht in natuurinclusieve landbouw te krijgen en om natuurinclusieve landbouw (natuur, bodem- en waterkwaliteit, landschap en biodiversiteit) toe te passen in hun bedrijfsvoering. De deelnemende boeren, 23 in totaal,  krijgen hier via inspiratiebijeenkomsten, excursies, een cursus en groepscoaching op hun bedrijfsplannen concrete handvatten voor. We werken zo op de agrarische bedrijven en in de Cleantech regio aan de doelen van de Provincie Gelderland: het versterken van de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, het economisch perspectief voor agrarische bedrijven en een gezonde bodem en goede waterkwaliteit. Het project is in september 2020 begonnen en wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. De deelnemers werken toe naar bedrijfsnatuurplannen voor hun eigen bedrijf.

Programma 15 : Milieu

BROA 27.2  Interreg subsidie:  Community based powerplants
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Een community-based Virtual PowerPlant (cVPP) is een middel om lokale vraag naar en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Door middel van een cVPP gedraagt een cluster decentrale, duurzame energiebronnen zich als één flexibele partij naar de energiemarkt. Dit geeft duurzame energie producerende burgers (“prosumers”) een betere positie op die markt, helpt bij het opvangen van schommelingen op het energienetwerk. Dit geeft duurzame energie producerende burgers (“prosumers”) een betere positie op die markt, helpt bij het opvangen van schommelingen op het energienetwerk. Project community-based Virtual PowerPlant (cVPP) is eind september 2020 afgerond. Apeldoorn heeft bericht gehad dat meegedaan kan worden met het afsluitende project, genaamd Capitalisation. In de zomer van 2020 is het projectplan uitgewerkt inclusief begroting. Het project is eind 2020 gestart. Capitalisation biedt de gemeente Apeldoorn de kans om twee gemeenschappen nog een stap verder te helpen. Het project loopt tot begin 2022 door. De uitgaven cf. projectplan bedragen € 100.000-€ 105.000, het subsidie bedraagt 60% en max € 60.000 (60%).

BROA 27.4 Sha repair
MPB programma 4/ taakveld 7.4

Er zijn verschillende activiteiten worden uitgerold. Ten eerste het city platform zal worden gelanceerd "heelapeldoornrepareert". Hier kunnen inwoners van Apeldoorn, maar ook repair cafes, kringloop winkels en professioneel herstellers uit Apeldoorn informatie vinden over het duurzaam herstellen van elektronische aparatuur. Middels een bewustwordingscampagne wordt de noodzaak van het zelf herstellen van elektronische apparaten onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Apeldoorn - centraal hierin figureert de website www.heelapeldoornrepareert.nl. Andere activiteiten zijn onder andere het faciliteren van lessen op basisscholen om kinderen te enthousiatmeren voor reparatie en herstel. Ook worden er activiteiten geïnitieerd om het  netwerk van steden verder uit te breiden om zo gezamenlijk, op Europees niveau, de strijd tegen electronisch afval aan te gaan. Officieel loopt het project tot eind 2022, maar i.v.m. covid-19 en de hierdoor aangepaste activiteiten wordt het project wellicht verlengd tot medio 2023.

BROA 27.5 Smartwaste
MPB programma 4/ taakveld 7.4

In het project wordt gewerkt aan twee beleidsinterventies. De ene interventie richt zich op gedragsverandering bij consumenten. De andere richt zich op het stimuleren van het scheiden van afval bij bedrijven. Samen met partners in Europa worden good practices geanalyseerd, zodat een actieplan kan worden opgesteld om aanvullende winst te behalen.  Dit project wordt afgerond in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19