Bijlage

Totaal overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

2021

2022 (incl. 1e wijz.)

2023

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

425.575

408.224

36.923

4.499

-32.424

Programma 2 Veiligheid

-18.765

-15.154

20.758

1.261

-19.497

Programma 3 Openbare ruimte

-27.309

-24.958

54.081

24.614

-29.467

Programma 4 Milieu

-787

-3.263

31.949

23.375

-8.574

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-82.698

-97.980

115.881

9.156

-106.725

Programma 6 Apeldoorn activeert

-50.029

-48.852

110.918

59.608

-51.310

Programma 7 Zorg en welzijn

-100.244

-111.382

125.788

5.614

-120.174

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-24.900

-28.000

38.591

9.199

-29.392

Programma 9 Buitenstad

-7.967

-14.176

56.070

21.050

-35.020

* Overhead

-58.990

-64.325

72.231

4.056

-68.175

* Algemene dekkingsmiddelen

8.944

473.308

464.364

* Heffing VPB

* Onvoorzien

178

-178

Subtotaal programma's

53.886

134

672.312

635.740

36.572

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-6.296

-5.893

1.546

42.639

41.093

Programma 2 Veiligheid

140

81

81

Programma 3 Openbare ruimte

-309

246

14

248

234

Programma 4 Milieu

-1.446

1.645

207

3.858

3.651

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-4.323

-654

973

973

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.486

Programma 7 Zorg en welzijn

-1.636

5.700

250

-5.450

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

361

-17

1.167

-1.167

Programma 9 Buitenstad

-3.814

4.670

24.000

21.341

-2.659

* Overhead

51

-130

418

235

-183

Totaal mutaties reserves

-14.786

-133

33.052

69.625

-36.573

Saldo na bestemming

39.100

1

705.364

705.365

-1

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19