Programma

Bestuur, inwoners en geld

Taakvelden:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 47.591
Baten € -520.446
Saldo € -472.855
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19