Bijlage

Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerdering

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Rente

Totaal

1-1-2023

(investering)

31-12-2023

kapitaallasten

Activa met een economisch nut

475.615

15.285

20.549

470.352

5.230

25.779

Specificatie vermeerdering:

- Schoolgebouwen

6.944

6.944

- Automatisering

2.393

2.393

- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.700

1.700

- Woldhuis 13

818

818

- Vervanging vervoersmiddelen

1.628

1.628

- Diverse kleinere investeringen

1.802

1.802

Acitva met een ecomisch nut waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven

45.064

4.109

2.039

47.134

496

2.534

Specificatie vermeerdering:

- Klimaatadoptatie

900

900

0

- Riolering (gemeentelijk rioleringsplan)

2.293

2.293

0

- Diverse kleinere investeringen

916

916

0

Activa met een maatschappelijk nut

67.540

26.579

2.700

91.418

743

3.443

Specificatie vermeerdering:

- Tunnel laan van Osseveld

1.299

1.299

0

- Investeringen maarschappelijk nut in de openbare ruimte

13.422

13.422

0

- Binnenstad,inclusief Plein vd Stad

4.058

4.058

0

- Mobiliteit

3.354

3.354

0

- Revatalisering bedrijventerreinen

1.775

1.775

0

- Diverse kleinere investeringen

2.671

2.671

0

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

7.525

7.525

0

Spelen en bewegen in de openbare ruimte (kpl)

200

200

Investeren in stedelijke mobiliteit

2.100

2.100

Actieprogramma Veluwe

1.200

1.200

Stadmaken op de Veluwe

2.800

2.800

Ontsluitingsweg de Wellen (Zuidbroek)

875

875

Versnellen vergroening schoolpleinen

350

350

Programma Energie- warmtetransitie

pm

I-visie 2.0

pm

Totaal materiële activa

588.219

53.498

0

25.288

616.429

6.469

31.757

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19