Programma

Door! met de buitenstad

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimte en Leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 80.071
Baten € -42.391
Saldo € 37.680
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19