Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Apeldoorn heeft veel geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeente- en onderwijsgebouwen. In deze paragraaf treft u een overzicht van onze kernvoorraad aan met uitzondering van het gemeentelijk vastgoed. Daarvoor is er een bijzondere paragraaf vastgoed opgenomen.  Het onderhoud van de kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Voor het beheer van onze openbare ruimte wordt de komende jaren het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) leidend. Hierin wordt onder meer de huidige kwaliteit van de assets, de ontwikkelingen op functioneel en technisch vlak en de ambities die we met de assets hebben uitgewerkt.

Het onderhoudsbudget gemeentelijk vastgoed betreft het Vastgoedbedrijf. Dit is exclusief interne uren en inclusief de stortingen in de voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf. Ook het onderhoudsbudget voor de dienstverleningsovereenkomst met Accres ad € 1,8 miljoen is hierbij meegenomen. Voor de panden Orpheus (theater) en CODA (museum) is het eigenarenonderhoud via de gemeentelijke subsidie belegd bij deze huurders.

Omschrijving

Beleidsnota

Vaststelling jaar

Budget

Integrale openbare ruimte

Groen: Kadernotitie beheer openbare ruimte (2009) en Groenplan (2018).  Wegen: Beheerprogramma (2020)

2018

1.a. Groen

Groenplan (2018), Beheerprogramma (2022) en Strategisch Asset Management Plan (SAMP) vast te stellen in 2023.

4.114.000

1.b. Wegen

Beheerprogramma

2022

2.439.000

2. Openbare verlichting

Handboek openbare verlichting en Beheerprogramma 2022

2022

427.000

3. Bruggen

Beheerprogramma (2022)/nota Bruggen

2010

86.000

4. Begraafplaatsen

Beleidsactualisatie begraafplaatsen (2022)

2022

237.000

5. Water & riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2021

1.780.000

6. Verkeersapparatuur

Verkeersvisie

2016

397.000

7. Parkeren

Actualisatie parkeernota (2004), parkeervisie (2019)

2019

782.000

8. Gemeentelijk vastgoed (gebouwen en sportvelden)

Vastgoednota Apeldoorn (2010) en Uitvoeringskader Meerjaren Perspectief Vastgoed (2013 & 2017)

2017

4.714.000

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19