Bijlage

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld (> € 500.000). Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

Progr.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Bestuur, inwoners en geld

Impuls gebiedsgericht werken (MPB 2023-2026)

-500

Index en prijsstijgingen groter dan BBB indexatie (MPB 2023-2026)

-3.900

-2.000

-1.000

3

Openbare ruimte

Parkeren Apeldoorn West (MPB 2023-2026)

-600

Vermindering ziekten en plagen (MPB 2023-2026)

-500

7

Maatschappelijke ondersteuning

Omnizorg (MPB 2023-2026)

- tijdelijke huisvesting

-1.200

- vervroegd afschrijven bestaande krediet installaties

-1.038

9

Buitenstad

Veldhuisontwikkeling/Campus Apeldoorn (MPB 2023-2026)

-2.000

Verkabeling hoogspanning Woudhuis- Osseveld (MPB 2023-2026)

-3.300

Bedrijfsvoering

Raming 25% onderbesteding nieuwe formatie

1.243

Totaal

-6.495

0

-7.300

0

-1.000

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19