Programma

Openbare ruimte

Taakvelden:

0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 54.093
Baten € -24.862
Saldo € 29.231
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19